Nailz  4  You  

  Gochsedijk 10    5853 AC   Siebengewald    06-40073842ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere  behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt.

2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio de afgesproken behandeling in kosten brengen.

4. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Mocht dit niet het geval zijn dan brengen wij per week 5% extra van het totaal bedrag in rekening tot de laatste dag van betaling.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt

6. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. De cliënt is zelf verantwoordelijk over zijn beslissing om nagels te zetten.

8. Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt èèn week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.   Deze garantie vervalt indien:
*De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio. *De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. *De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken. *De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. *De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

Geen Garantie
De nagelstudio geeft geen enkele garantie op clienten met:
eczeem en alle overige huidziekten
allergische reacties
ontstaan van acrylaatallergie en lijmallergie.
reuma
Clienten welke medicijnen slikken voor Reuma, prednison, pijstillers, antibiotica, chemo. bloedverdunners en medicijnen tegen de ziekte van Crohn, 
Nagelbijters en mensen die pulken aan de nagelriemen vallen ook buiten iedere garantie


9. Beschadiging & diefstal
De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen aan de eigenaar van de nagelstudio. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan er geen geld terug worden gegeven

11. Nail art
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.